The following screen shots guide you through the Ubuntu 16.04 installation